Tulosta

Replica, Geeni-trilogia

Kaye, Marilyn: Vaarallinen perimä. Replica, Geeni-trilogia 1. (The Plague Trilogy 1: Rewind, 2002).
Kaye, Marilyn: Kauhugeeni. Replica, Geeni-trilogia 2. (The Plague Trilogy 2: Play, 2002).
Kaye, Marilyn: Kloonattu tulevaisuus. Replica, Geeni-trilogia 3. (The Plague Trilogy 3: Fast Forward, 2002).