Kirill Bulytsev

(Oik. Mozheiko, Igor Vsevolodovits)

Alissa avaruudessa. (1974, 1981). Suom Marja Koskinen. WSOY 1981.