Anatoli Mitskevits

Neuvostoliitto, 1919-1975


Pseudonyymit: Anatoli Dneprov