Littera

Moisala, U(uno) E(rkki): Suomi-Neito pulassa. (1990). 1990.