Sharda

Hoshi, Shin'ichi: Avaruuden terveisiä. (Uchu no aisatsu, 1963). 2001.