Tulosta

Yelena Zaltana

Snyder, Maria V.: Myrkyn oppitunnit. Yelena Zaltana 1. (Poison Study, 2005).
Snyder, Maria V.: Taian oppitunnit. Yelena Zaltana 2. (Magic Study, 2006).