Enid Blyton

(Enid Mary Blyton)

Iso-Britannia, 1900-1967

Seikkailujen vuori. (The Mountain of Adventure, 1949). Suom Riitta Wejberg. WSOY 1979. Seikkailu-sarja.
1979 1.p:
1.p: